• 08.07.2016 ANTIKO

    ЗИП Институт е Избрана за менторски организација одговорна за поддржување на партнерството помеѓу граѓанското опшество и општините кои ги донесуваат конечните одлуки во насока на интеретничките интереси во општината по поднесената заедничка пријава со Општина Сарај до носителите на проектот ЦОСВ- Комитет на организациите за волонтерски услуги, во партнерство со ЦГИ – Прилеп и АНТИКО – Скопје.

    Главна цел е зајакнување на влијанието на граѓанското општество во унапредување на односите преку партиципативна демократија чиј резултат е препознавање од страна на јавните институции за важноста од вклучување на граѓанските организации во процесот на донесување на одлуки кое ќе придонесе за подобување на владеењето. Ова ќе резултира со засновање на цврсто партнерство помеѓу граѓанските организации и локалните креатори на политиката каде што заедничките ресурси соодветно ќе се користат.

    2 3 4

    6Проектот е финансиран
    од Евопската Унија