• 30.01.2017 Call for Applications

  П О В И К    З А   А П Л И К А Ц И И

  Воведување иновативност во работењето на граѓанските организации преку социјално претприемништво

  Општата цел на проектот  е да придонесе кон одржлив развој граѓанско општество преку јакнење на капацитетите на организациите за инкорпорирање на вредностите и компонентата на социјалното претприемништво во работата на граѓанските организации. Проектот е поддржан од Британската амбасада во Скопје, спроведуван од Фондацијата Метаморфозис

  Критериуми за избор

  • граѓанските организации кои работат во Република Македонија,
  • организации кои не постојат подолго од 10 години и имаат помалку од 10 вработени,
  • предност за учество во активностите ќе имаат оние организации кои имаат недостаток од финансиски модел за нивната одржливост и во главно, зависат од финансирање на нивните проекти од страна на локални или странски донатори,
  • проектот ќе ги вклучи и промовира постојните социјални претприемачи/ организации кои го имаат применето концептот на социјалното претприемништво во своето работење, како позитивни примери и соработници кои ќе ги „пропагираат“ проектните цели.

  Како да аплицирате

  За да се пријавите на програмата, ве молиме да ни ги испратите следните документи:

  • CV за номинираните кандидати од вашата организација (макс. 2 кандидати по организација),
  • писмо за поддршка за номинираните кандидатите (со потпис и печат)

  Документите за аплицирање треба да бидат испратени најдоцна до 13-ти Февруари 2017 година, на  info@zipinstitute.mk

  Повеќе детали можете да најдете во долунаведениот документ.

  Call for applicants_MKD


  T H I R R J E   P ËR   A P L I K I M E

  Sipërmarrja sociale si risi në punën e organizatave të shoqërisë civile

  Qëllimi i projektit është të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshmërisë së shoqërisë civile duke forcuar kapacitetet e organizatave për të përfshirë komponentin dhe vlerat e sipërmarrjes sociale në punën e tyre. Projekti është mbështetur nga Ambasada Britanike në Shkup, i zbatuar nga Fondacioni Metamorfozis.

  Кriteriumet për zgjedhje

  • Organizatat civile që punojnë në Republikën e Maqedonisë
  • Organizatat që nuk egzistojnë më shumë se 10 vjet dhe kanë më pak se 10 të punësuar Përparësi do të kenë organizatat që kanë mungesë të modelit financiar për mirëmbajtjen e tyre dhe janë të varur nga financimi i projekteve të tyre nga ana e donatorëve lokal ose të jashtëm
  • Projekti do ti kyqë dhe promovojë sipërmarësit shoqëror si dhe organizatat që kanë pranuar konceptin e sipërmarësisë sociale në punën e tyre, si shembuj pozitiv dhe bashkëpuntorë që do ti propagandojnë qëllimet e projektit.
  • Kandidatët e rekomanduar të mos jenë në moshën nën 23 vjeçare
  • Organizata merr përgjegjësinë se kandidati të ciln e nominojnë do të merr pjesë në të gjitha aktivitetet e programit.

  Si të aplikoni?

  Me qëllim që të aplikoni në këtë program ju lusim që të dërgoni dokumentet në vijim:

  • CV për kandidatët e nominuar nga organizata juaj (maks. 2 kandidatë nga një organizatë)
  • Letër rekomandimi për kandidatët e nominuar (me nënshkrim dhe vulë)

  Dokumentet për aplikim do të duhet të dërgohen më së voni deri më datë 13 Shkurt 2017, në info@zipinstitute.mk

  Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vijim.

  Call for applicants _ALB