• 18.05.2016 Employability Training Coming Soon

  Почитувани ве известуваме дека во рамките на проектот “Интегрирање на етничките малцинства на пазарот на трудот преку поттикнување на нивниот потенцијал за вработување”, финансиран од Европската Унија, ќе се одржат обуки за вработување. Oбуките се бесплатни, на крај на секоја обука се доделува сертификат на секој учесник.

  Обуките ќе се одржат од 25-ти до 31-ви Мај, во Скопје и Тетово. Бројот е ограничен.

  Ве охрабруваме да се пријавите.

  За повеќе информации можете да се обратите кај одговорното лице Назлије Исени

  e-mail: nazlije@zipinstitute.mk
  тел: 071 586 602

  AGENDA_MKD


  Të nderuar ju informojmë se në kuadër të projektit “Integrimi i pakicave etnike në tregun e punës duke fuqizuar potencialin e tyre për punësim”, financuar nga Bashkimi Evropian, do të mbahen trajnime për punësim. Trajnimet janë pa pagesë, në fund të trajnimit do të shpërndahen çertifikata për çdo pjesëmarrës.

  Trajnimet do të mbahen nga 25 deri më 31 maj, në Shkup dhe Tetovë. Numri është i kufizuar.

  Ju inkurajojmë të regjistroheni.

  Për më shumë informata mund ta kontaktoni personin përgjegjës Nazlije Iseni

  e-mail: nazlije@zipinstitute.mk

  tel:071 586 602

  AGENDA_ALB