• 18.10.2017 Call for mentors – Fight Against Corruption

  ПОВИК ЗА АПЛИКАЦИИ 

  МЕНТОРИ ЗА УЧЕСНИЦИ ВО ПРОЕКТ ЗА БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА

  ЗИП Институт, со поддршка на Германската Амбасада во Република Македонија, отвора повик за апликации за ментори, односно општествени активисти, млади луѓе од етничките заедници, ранливите групи или други обесправени заедници, за комплетна тренинг програма на тема градење капацитети за борба против корупцијата, која што ќе започне во месец декември 2017 год.

  Менторската програма е дел од едногодишен проект кој што цели кон борба против корупцијата помеѓу младите од ранливите или маргинализирани заедници, како и градење на партнерства со локалната власт, со цел да се обезбедат еднакви услуги до сите граѓани.

  Програмата се фокусира на територијата на Град Скопје, со посебен фокус на општините Шуто Оризари, Сарај, Бутел и Гази Баба.

  Повеќе детали можете да најдете во следниот документ Повик за ментори


  THIRRJE PËR APLIKIME 

  MENTOR PËR PJESËMARRËS NË PROJEKT PËR LUFTËN KUNDËR KORRUPSIONIT

  Instituti ZIP, me mbështetjen e Ambasadës Gjermane në Republikën e Maqedonisë, hap thirrje për aplikime për mentor, gjegjësisht aktivistë shoqërorë, të rinjë nga bashkësitë etnike, grupe të cenueshme ose bashkësi tjera të pafavorizuara, për program të plotë trajnimi mbi ndërtimin e kapaciteteve për të luftuar korrupsionin, i cili do të fillojë në dhjetor 2017.

  Programi i mentorimit  është pjesë e një projekti njëvjeçar që synon luftimin e korrupsionit midis të rinjve nga komunitetet e cenueshme ose të margjinalizuara, si dhe ndërtimin e partneriteteve me autoritetet lokale në mënyrë që të ofrojë shërbime të barabarta për të gjithë qytetarët.

  Programi fokusohet në territorin e Qytetit të Shkupit, me fokus të veçantë në komunat: Shuto Orizarë, Saraj, Butel dhe Gazi Babë.

  Më shumë detaje mund të gjeni në dokumentin në vazhdim.Thirrje per mentor